Misyon


Sizi baz? yetenekli insanlarla tan??t?rmak istiyoruz

?al??anlar?m?za burada ?al??may? neden sevdiklerini sorarsan?z en s?k duyaca??n?z yan?t "insanlar?ndan dolay?" olacakt?r. Ekibimiz, daha h?zl? hareket eden, daha h?zl? karar alan ve daha fazlas?n? yapmaya yetkili insanlarla ba?ar?y? yakalar. Birbirimizi daha iyi olmaya, engelleri birlikte a?maya ve de yeni ve daha iyi ?al??ma yollar? bulmaya zorlar?z. ?al??anlar?m?z? kendi ba?ar?lar?n? yaratma konusunda gü?lendiririz.

Tim

?leti?im kurulum müdürü
bulu?un Tim

Huajin

K?demli mühendis, Ar-Ge
bulu?un Huajin

Lia

üst düzey personel uzman?, Ruhsatland?rma ??leri
bulu?un Lia

Kurumsal sorumluluk

Sa?l?k hizmetlerini ileriye ta??ma misyonumuzu ger?ekle?tirmek i?in gerekli ad?mlar? atarken say?s?z f?rsatla kar??la??yoruz. Ayr?ca, toplumumuza kar?? büyük bir sorumluluk ta??d???m?z? hissediyoruz. Bu nedenle, ?al??anlar?m?z ve mü?terilerimizin yan? s?ra, i?inde ya?ad???m?z ve ?al??t???m?z topluluklar i?in büyük ?neme sahip b?lgelere zaman ve kaynak ay?rmaya devam ediyoruz.

Operation Smile Daha fazla oku

Tarih?emiz

ABD'nin Michigan eyaletinin Kalamazoo ?ehrinde dünyaya gelen ortopedi cerrah? Dr. Homer Stryker, baz? t?bbi ürünlerin hastalar?n?n ihtiya?lar?n? kar??lamad???n? fark edince yeni ürünler icat etti. Bu ürünlere ilginin artt???n? g?ren Dr. Stryker, 1941'de bu ürünlerin üretimi i?in bir ?irket kurdu. Bugün, dünyan?n ?nde gelen t?bbi teknoloji ?irketleri aras?nday?z.

Tarih?emiz Daha fazla oku


Güncel haberler

Stryker, pandemi s?ras?nda kritik ihtiya?lar? desteklemek i?in s?n?rl? say?da üretilen bir t?bbi yatak olan Emergency Relief Bed?'i piyasaya sürdü

Daha Fazla Oku